Afhankelijk van de manier waarop je wilt gaan werken met ontwikkelingsmaterialen, kun je met deze aanpak aansluiten op de volgende interventies:

Meer onderwijs (A)

Uitbreiding onderwijs

Uitbreiding van onderwijs heeft een relatief klein effect en betreft de verlenging van het schooljaar, de schooldag of extra onderwijs voor of na schooltijd. Als een school kiest voor uitbreiding van het onderwijs, dan kunnen voor de groepen 1 en 2 daar gerichte activiteiten met ontwikkelingsmaterialen met een eventuele training worden ingezet.

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren (B)

Een-op-een-begeleiding

Een-op-een-begeleiding heeft een gemiddeld effect en relatief hoge kosten. Het betreft de begeleiding van een leerkracht of onderwijsassistent aan één leerling buiten de normale lesuren. Wanneer een school ervoor kiest om deze interventie in te zetten, is de aanpak zoals aangeboden in de training ‘werken met ontwikkelingsmaterialen voor jonge kinderen’ zeer geschikt.

Individuele instructie

Bij individuele instructie is het effect gemiddeld en zijn de kosten zeer laag. Het betreft een aanpak waarbij de leerlingen van de leerkracht individuele opdrachten en begeleiding krijgen aangeboden. Omdat na de instructie rondom de ontwikkelingsmaterialen de leerlingen daar ook vervolgens zelf mee kunnen werken, sluit deze interventie goed aan.

Instructie in kleine groepen

Instructie in kleine groepen heeft een gemiddeld effect. De leerkracht geeft bij deze interventie aan een klein groepje leerlingen les. Dit kan eventueel in een apart lokaal of aparte lesruimte. Wanneer een school voor deze interventie kiest, kan hetgeen in de training rondom het werken met ontwikkelingsmaterialen is geleerd, door de leerkracht worden ingezet.

Feedback

Feedback is een krachtig middel met groot effect en lage kosten. Het houdt in dat de leerling informatie krijgt over zijn of haar functioneren in relatie tot de leerdoelen of -resultaten. In de training zal expliciet aandacht worden besteed aan het geven van feedback aan jonge kinderen, waardoor deze interventie zeer goed aansluit bij de aanpak ‘optimale inzet ontwikkelingsmaterialen’.

Beheersingsgericht leren

Beheersingsgericht leren heeft een gemiddeld effect en lage kosten. Het gaat ervan uit dat het aanbod wordt opgedeeld in blokjes, gekoppeld aan de doelen. Wanneer bepaalde doelen bereikt zijn, komt een volgend deel van het aanbod. Omdat de training expliciet aandacht heeft voor de leerdoelen van jonge kinderen en hoe ontwikkelingsmaterialen daarbij aansluiten, sluit deze interventie goed aan bij de aanpak ‘optimale inzet ontwikkelingsmaterialen’.

Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen (C)

Interventies gericht op het welbevinden van de leerlingen

Het lukt leerlingen beter om zich te ontwikkelen als ze goed in hun vel zitten en zich veilig voelen op school. Er zijn verschillende typen interventies die zich erop richten het welbevinden te vergroten. Denk daarbij aan; werken aan sociaal emotionele vaardigheden, tegengaan van pesten en vaardigheden om nee te zeggen. In de trainingen ‘werken met ontwikkelingsmaterialen’ is er specifieke aandacht voor de wijze waarop het spel en spelen van kinderen de sociaal emotionele ontwikkeling ondersteunt. Deze interventies sluit daarom goed aan bij de aanpak.

Ontwikkeling van de executieve functies van kinderen (D)

Metacognitie en zelfregulerend leren

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht dat leerlingen zelf concreet nadenken over hun leerproces. Het heeft een groot effect en lage kosten. De ontwikkelingsmaterialen waar de leerlingen meer spelen, werken en leren, zijn voor een groot deel zo ontwikkeld dat de leerlingen zelf kunnen plannen en kunnen zien of ze het ook goed hebben gedaan. Het doet daarmee een groot beroep op het zelfregulerend leren en sluit aan bij deze interventies.

Samenwerkend leren

Samenwerkend leren houdt in dat leerlingen bij activiteiten met elkaar samenwerken in groepjes die klein genoeg zijn om iedereen aan bod te laten komen. Het heeft een gemiddeld effect en zeer lage kosten. In de trainingen ‘werken met ontwikkelingsmaterialen’ zal specifieke aandacht besteed worden aan de wijze waarop leerlingen samen tot spel en spelen kunnen komen, waardoor deze interventie sterk aansluit.

Faciliteiten en randvoorwaarden (F)

Ouderbetrokkenheid

Bij ouderbetrokkenheid gaat het erom dat ouders hun kinderen begeleiden bij het leren door ze bijvoorbeeld te betrekken bij het leerproces. Het effect is gemiddeld en de kosten zijn laag. Omdat de component ouders zo belangrijk is bij jonge kinderen, krijgt dit in de training de nodige aandacht, wat ervoor zorgt dat deze interventie goed past bij het aanbod.

Digitale technologie

Digitale technologie is het gebruik van computers en technologie om de leerprestaties op school te bevorderen. Het betreft technologie voor leerlingen en technologie voor de leerkrachten. Er is een gemiddeld effect en er zijn gemiddelde kosten. Uiteraard wordt er bij de trainingen rondom ontwikkelingsmateriaal, spel en spelen, ook aandacht besteed aan materialen die uitgaan van computers en technologie en de wijze waarop dat ondersteunend kan zijn. Deze interventies sluit daarom goed aan bij de aanpak.