Afhankelijk van de manier waarop je wilt gaan werken met Piramide, kun je met deze aanpak aansluiten op de volgende interventies:

Meer onderwijs (A)

Voor-en vroegschoolse interventie

Voor- en vroegschoolse interventies zijn erop gericht dat jonge kinderen voor- en vroegschoolse schoolervaringen opdoen, die voorbereiden op en ondersteunen in een succesvolle schooltijd. Het zijn interventies met een sterk bewijs en relatief hoge kosten. Piramide is één van de programma’s dat een voor-en vroegschoolse aanpak biedt. Het is bewezen effectief voor jonge kinderen. En ook geschikt voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte en biedt een aanpak ter ondersteuning voor ouders. Een volledige aanpak waar vanuit spel en spelen de ontwikkeling van kinderen verbetert en daarom zeer passend als interventie.

Uitbreiding onderwijs

Uitbreiding van onderwijs heeft een relatief klein effect en betreft de verlening van het schooljaar, de schooldag, of extra onderwijs voor of na schooltijd. Als een school kiest voor uitbreiding van het onderwijs, dan kunnen voor de groepen 1 en 2 daar gerichte activiteiten vanuit Piramide voor worden ingezet.

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren (B)

Een-op-een-begeleiding

Een-op-een-begeleiding heeft een gemiddeld effect en relatief hoge kosten. Het betreft de begeleiding van een leerkracht of onderwijsassistent aan één leerling buiten de normale lesuren. Wanneer een school ervoor kiest om deze interventie in te zetten, kan het aanbod van Piramide daarvoor zeer goed worden ingezet.

Individuele instructie

Bij individuele instructie is het effect gemiddeld en zijn de kosten zeer laag. Het betreft een aanpak waarbij de leerlingen van de leerkracht individuele opdrachten en begeleiding krijgen aangeboden. Het materiaal en aanbod van Piramide kunnen goed worden ingezet bij een individuele instructie.

Instructie in kleine groepen

Instructie in kleine groepen heeft een gemiddeld effect. De leerkracht geeft bij deze interventie aan een klein groepje leerlingen les. Dit kan eventueel in een apart lokaal of aparte lesruimte. Wanneer een school voor deze interventie kiest, kan hetgeen in Piramide wordt aangeboden, door de leerkracht worden ingezet.

Feedback

Feedback is een krachtig middel met groot effect en lage kosten. Het houdt in dat de leerling informatie krijgt over zijn of haar functioneren in relatie tot de leerdoelen of -resultaten. In de Piramide training is expliciet aandacht voor het geven van feedback aan jonge kinderen, waardoor deze interventie zeer goed aansluit bij de Piramide-aanpak.

Beheersingsgericht leren

Beheersingsgericht leren heeft een gemiddeld effect en lage kosten. Het gaat ervan uit dat het aanbod wordt opgedeeld in blokjes, gekoppeld aan de doelen. Wanneer bepaalde doelen bereikt zijn, komt een volgend deel van het aanbod. In de training over Piramide leren de leerkrachten hoe zij vanuit doelen kunnen handelen en hun aanbod kunnen opstellen. Deze interventie sluit daarom goed aan.

Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen (C)

Interventies gericht op het welbevinden van de leerlingen

Het lukt leerlingen beter om zich te ontwikkelen als ze goed in hun vel zitten en zich veilig voelen op school. Er zijn verschillende typen interventies die zich erop richten het welbevinden te vergroten. Denk daarbij aan; werken aan sociaal-emotionele vaardigheden, tegengaan van pesten en vaardigheden om ‘nee’ te zeggen. In de trainingen rondom het werken met Piramide is er specifieke aandacht voor de wijze waarop het spel en spelen van kinderen de sociaal emotionele ontwikkeling ondersteunt. Deze interventie sluit daarom goed aan bij de aanpak.

Ontwikkeling van de executieve functies van kinderen (D)

Metacognitie en zelfregulerend leren

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht dat leerlingen zelf concreet nadenken over hun leerproces. Het heeft een groot effect en lage kosten. De (ontwikkelings-)materialen waar de leerlingen vanuit Piramide mee spelen, werken en leren, zijn voor een groot deel zo ontwikkeld dat de leerlingen zelf kunnen plannen en kunnen zien of ze het ook goed hebben gedaan. Het doet daarmee een groot beroep op het zelfregulerend leren en sluit aan bij deze interventies.

Samenwerkend leren

Samenwerkend leren houdt in dat leerlingen bij activiteiten met elkaar samenwerken in groepjes die klein genoeg zijn om iedereen aan bod te laten komen. Het heeft een gemiddeld effect en zeer lage kosten. In de trainingen rondom de Piramide aanpak zal specifieke aandacht besteed worden aan de wijze waarop leerlingen samen tot spel en spelen kunnen komen, waardoor deze interventie sterk aansluit.

Faciliteiten en randvoorwaarden (F)

Ouderbetrokkenheid

Bij ouderbetrokkenheid gaat het erom dat ouders hun kinderen begeleiden bij het leren door ze bijvoorbeeld te betrekken bij het leerproces. Het effect is gemiddeld en de kosten zijn laag. Piramide bevat een volledig uitgewerkte aanpak voor ouderbetrokkenheid, wat ervoor zorgt dat deze interventie goed past bij Piramide.

Digitale technologie

Digitale technologie is het gebruik van computers en technologie om de leerprestaties op school te bevorderen. Het betreft technologie voor leerlingen en technologie voor de leerkrachten. Er is een gemiddeld effect en er zijn gemiddelde kosten. Uiteraard wordt er bij de trainingen rondom Piramide ook aandacht besteed aan materialen die uitgaan van computers en technologie en de wijze waarop dat ondersteunend kan zijn. Het gaat daarbij enerzijds om de wijze waarop kinderen deze in kunnen zetten, maar Piramide bevat een volledige digitale omgeving die vooral ook sterk ondersteunend is voor de leerkrachten in aanbod en planning. Deze interventie sluit daarom goed aan bij de aanpak.